Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

BBJ Trading is gevestigd in Breukelen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 52633640.

BTW-identificatienummer: NL084203377B01

BBJ Trading verricht haar werkzaamheden overeenkomstig deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Door je bestelling te plaatsen geef je aan met deze algemene voorwaarden accoord te gaan.

Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid naar de bedoeling van deze voorwaarden.

INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1 : Algemeen

Artikel 2 : Definities

Artikel 3 : Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 4 : Aanbiedingen en offertes

Artikel 5 : Prijzen en Betaling

Artikel 6 : Bestelling en levering

Artikel 7 : Herroepingsrecht

Artikel 8 : Garantie

Artikel 9 : Opschorting en ontbinding

Artikel 10 : Aansprakelijkheid

Artikel 11 : Overmacht

Artikel 12 : Risico-overgang

Artikel 13 : Incassokosten

Artikel 14 : Geschillen en toepasselijk recht
Artikel 15. Wijziging van de algemene voorwaarden

 

Artikel 1 : Algemeen

1.1        Alle rechten voorbehouden aan Belts, Bags & Jewels, hierna te noemen BBJ.

1.2       Op alle offertes, transacties en aanbiedingen tussen BBJ en consument zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, zoals hieronder beschreven.

1.3       Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met BBJ voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.4       Niets van deze site mag door derden zonder toestemming vooraf van BBJ gebruikt worden.

1.5       De door ons gebruikte foto’s zijn ter illustratie - de kleuren van de geleverde artikelen kunnen enigzins afwijken.

1.6       Het plaatsen van een bestelling houdt in dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

 

Artikel 2 : Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt. 

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en consument.

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper (ondernemer) georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

6. Bedenktijd: de termijn waar binnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

Artikel 3 : Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand na plaatsen van een bestelling. Ter bevestiging van deze overeenkomst ontvangt consument een e-mail van BBJ met daarin overzicht van de overeengekomen producten inclusief alle kosten.

 

Artikel 4 : Aanbiedingen en offertes
4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm tenzij anders aangegeven. De aanbieding/offerte is voorzien van een dagtekening of datum.
4.2 BBJ is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen 30 dagen geschiedt. De in offerte vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders aangegeven.
4.3 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
4.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 5 : Prijzen en Betaling

5.1 Door je bestelling geeft je te kennen dat je accoord gaat met de algemene voorwaarden.

5.2 Je bent verplicht bestelde artikelen af te nemen en te betalen.

5.3 Alle prijzen worden vermeld in euro’s inclusief BTW, maar zonder verzendkosten.

5.4 Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooraf plaats te vinden. Dit kan d.m.v. IDEAL, contante betaling  of door het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer 59.78.03.633 t.n.v. BBJ Trading te Breukelen.

5.5 Consument dient bij betaling altijd factuurnummer te vermelden.

 

Artikel 6 : Bestelling en levering

6.1 Door je bestelling geeft je te kennen dat je met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

6.2 Je bent verplicht bestelde artikelen af te nemen en te betalen.

6.3 Alle goederen blijven eigendom van BBJ tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

6.4 De bestelling wordt verzonden na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen. De bestelling wordt verzonden met PostNl.

6.5 BBJ rekent geen verzendkosten bij bestellingen binnen Nederland. Voor verzending naar het buitenland wordt een bijdrage gevraagd. In dat geval nemen wij altijd eerst contact met je op.

6.6 BBJ streeft er naar om na ontvangst van betaling je bestelling zo spoedig mogelijk te verzenden. Artikelen die op voorraad zijn, worden binnen 24 uur verzonden. Indien wij het artikel moeten bestellen of indien wij (om andere redenen) het artikel niet binnen 24 uur kunnen verzenden nemen wij contact met je op. 

6.7 Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn wordt dit per e-mail medegedeeld aan consument. De consument heeft dan de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende goederen te bestellen voor hetzelfde orderbedrag.

6.8 De consument is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment dat ze worden aangeboden. Bij weigering van afname of door verstrekken van onjuiste adresgegevens noodzakelijk voor juiste aflevering, zullen extra kosten gemaakt door BBJ doorberekend worden aan consument.

6.9 Afhalen van producten is mogelijk op afspraak. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

6.10 Zodra het verschuldigde bedrag is ontvangen, zal BBJ de bestelling naar de consument verzenden. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is, duurt het in de regel 1-3 werkdagen voordat uw bestelling wordt bezorgd. Vanwege onze levering vanuit Italie kan het echter voorkomen dat het langer duurt voor je de bestelling ontvangt. Het kan voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is. In dat geval krijg je daarvan bericht en houdt BBJ uw bestelling aan. Of er wordt na telefonisch contact/goedkeuring een vergelijkbaar artikel meegezonden.

6.11 Bij afhalen van de goederen geschiedt de betaling contant.

6.12 BBJ heeft het recht om in geval van twijfel over de juistheid van door de klant verstrekte gegevens de bestelling niet in behandeling te nemen.

6.13 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

6.14 Annulering kan alleen na schriftelijke bevestiging van ons. Indien je tijdig aangeeft je bestelling te willen annuleren (voordat je bestelling wordt verzonden) zijn hier geen kosten aan verbonden. Indien de annulering plaatsvindt nadat je bestelling is verzonden, betaalt je wel de verzendkosten voor het retourneren van de bestelling.

6.15 Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

6.16 Zodra wij je bestelling hebben geaccepteerd, is er sprake van een overeenkomst. Wij kunnen je bestelling ook weigeren. Indien wij een bestelling niet accepteren, delen wij dit binnen vijf (5) werkdagen na het ontvangen van je bestelling mee.

6.17 Consument heeft het recht om het product terug te sturen. De voorwaarden staan vermeld onder 'Herroepingsrecht' (zie artikel 7).

6.18 Producten die wij speciaal op verzoek voor je inkopen of maken, ben je verplicht af te nemen. Dit wordt vooraf met je afgesproken. Zodra je zo'n product bestelt, is het hierna vermelde herroepingsrecht niet meer van toepassing.

 

Artikel 7 : Herroepingsrecht
7.1 De consument heeft bij aankoop van producten een zichttermijn van 14 werkdagen, gerekend vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.
7.2 Tijdens deze zichttermijn heeft de consument de mogelijkheid om zonder enige verplichting de goederen te retourneren, waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te betalen.
7.3 De consument kan deze zichttermijn uitsluitend schriftelijk inroepen.
7.4 De consument kan van de zichttermijn uitsluitend gebruik maken, indien de betreffende goederen onbeschadigd en ongebruikt zijn. Tevens moeten de goederen in de originele verpakking zitten. Bij afhalen van de order is de zichttermijn eveneens uitgesloten.
7.5 Bij retourneren van de goederen zal BBJ het betaalde bedrag( inclusief de berekende verzendkosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst (met inachtneming van artikel 7.3 en 7.4) terugstorten op rekening van de consument.

7.6 De consument is zelf volledig verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste gegevens welke aan het product worden toegevoegd (personalisering). Onjuiste aanlevering en/of verwerking hiervan is voor rekening en risico van de consument.

 

Artikel 8 : Garantie

8.1 BBJ garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de normen die daaraan gesteld worden en vrij zijn van gebreken.
8.2 BBJ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kleurverschillen in het leer aangezien leer een natuurproduct is.
8.3 De consument dient de geleverde goederen na ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien de goederen niet voldoen aan de garanties, kan consument binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen BBJ hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. BBJ zal dan de goederen vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging is de consument verplicht het te vervangen artikel te retourneren aan BBJ.
8.4 De onder artikel 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden. Ingangsdatum van de garantie is de op de factuur vermelde datum.
8.5 De genoemde garantie geldt niet wanneer er een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer consument of derden wijzigingen hebben aangebracht of proberen aan te brengen op de goederen, of deze hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn.

 

Artikel 9 : Opschorting en ontbinding

9.1 BBJ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst BBJ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen   dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
9.2. Voorts is BBJ bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
9.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BBJ op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien BBJ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4. BBJ behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10 : Aansprakelijkheid

10.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 Als er sprake is van gevolgschade voor de consument, wordt de aansprakelijkheid van BBJ beperkt tot het aankoopbedrag van het product.
10.3 BBJ is niet aansprakelijk als de schade is ontstaan als gevolg van oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik en/of opzet, grove schuld of verwijtbaar handelen.
10.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BBJ.

Artikel 11 : Overmacht
11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BBJ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BBJ niet in staat is de verplichtingen na te komen.
11.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.4 Voor zover BBJ ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BBJ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 : Risico-overgang
12.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 13 : Incassokosten
13.1 Is consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument.
13.2 Indien BBJ hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
13.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van consument.
13.4 Consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd

 

Artikel 14 : Geschillen en toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen consument en BBJ, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15. Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijziging in deze algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op juiste wijze zijn gepubliceerd. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van het aanbod genieten de voor de consument meest gunstige bepaling(en) voorrang.

 


 

Privacy Policy

BBJ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming. BBJ zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

BBJ gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

* Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

* Om het winkelen bij BBJ zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met je toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

* Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kunt je je  uitschrijven op onze website.

* Als je bij BBJ een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, je gegevens op een Secure Server. Je kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat je je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. 

* Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 
* Als je besluit een recensie te schrijven, kun je zelf kiezen of je je naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. 

BBJ zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. BBJ gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij BBJ geen cookies ontvangt.
Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van BBJ, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder als je informatie nodig hebt. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Laatst gewijzigd januari 2014